Valberedning

Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar för att se vilka som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik, logistik efterfrågas liksom erfarenhet av styrelsearbete.

Valberedningens uppgift är att samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter.

Hör av dig till valberedningen om du vill anmäla ditt intresse för styrelsearbete eller nominera någon annan.

Mer information om att sitta i styrelsen.

I valberedningen ingår

 

Jerk Högström Regnstigen 10  

jerk.hogstrom@gmail.com
0766-292519

Nina Moen Regnstigen 16  ninam.moen@gmail.com
0730-924899

Fyll gärna i detta formulär om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet eller bidra på annat sätt:

Information från valberedningen

Det är ett ansvar att bo i bostadsrätt och i en bostadsrättsförening behövs alla krafter. Styrelsen har ansvar för att fatta de löpande beslut som krävs för att förvalta och drifta de hus som vi gemensamt äger.

Styrelsearbetet går ut på att föreningen ska ha så bra ekonomi som möjligt, eftersom det påverkar våra avgifter, möjligheter till investeringar och kvaliteten i den löpande förvaltningen och underhållet av fastigheterna.

Många ser styrelsearbetet som ett sätt att få inflytande och bevaka sin investering. Det gynnar också oss alla om kunskapen kring föreningen och fastigheten sprids i föreningen bland oss boende. Vi välkomnar därför alltid nya ansikten i styrelsen.

Samtidigt ska det påpekas att inte alla problem bör läggas i knät på styrelsemedlemmarna. Som ledamot är man inte servicepersonal —  alla bostadsrättsinnehavare har också ett ansvar eftersom alla är medlemmar.

Vad gör styrelsen?

Som ledamot deltar man på styrelsemöten (cirka en kväll i månaden) där man är delaktig i de beslut som styrelsen förväntas ta kring olika projekt, investeringar och utlägg som berör fastigheterna. Som ledamot arbetar man också oftast med ett eller flera projekt, själv eller i grupp, kring någon aktivitet eller åtgärd som styrelsen tagit beslut om..

På styrelsemöten fördelas arbetsuppgifterna inom styrelsen. Projekt som bedrivs kan ha att göra med saker som underhåll och reparationer, skötsel av gården, upphandling av leverantörer som föreningen anlitar och förberedelser inför städdagar och andra aktiviteter.

Styrelsen för också diskussioner via e-post mellan mötena vid behov, för att kunna ta beslut kring mindre frågor eller för att förbereda sig inför större beslut som tas på möten.

Rollfördelningen tydliggörs inom styrelsen för att minska arbetsbelastningen. Eftersom vi är en relativt stor förening anlitar vi dessutom en extern part för ekonomisk (så kallad kameral) och teknisk förvaltning.

Ny ledamot

Som ny ledamot får du en chans att lära dig mer om bostadsrätt. Du ska inte skämmas för att ställa frågor som ny styrelseledamot – det är snarare ett fantastiskt tillfälle att få kunskap om hur föreningen fungerar och drivs.

Det kan också vara bra att veta att styrelsen är arvoderad – det utgår alltså ersättning – och att arvodet fördelas inom styrelsen på det sätt som styrelsen kommer överens om.

Suppleant

En suppleant kan ses som reserv i det fall någon ledamot avgår. Suppleanter kan vara med på styrelsesammanträden, men förväntas inte delta i samma grad som ordinarie ledamöter och har inte en röst i styrelsen om de inte ersätter en ordinarie ledamot.

Suppleanter bör dock också få tillgång till sammanträdesprotokollen för att ha en chans att sätta sig in vad som behandlas. Och självklart har suppleanter samma tystnadsplikt som ledamöterna.

Så väljs styrelsen

Det är föreningsstämman som väljer styrelsen och föreningsstämman kan också avsätta styrelsen eller en enskild styrelsemedlem. Vanligtvis väljs ledamöter på 2 år och omlott med varandra, detta för att alla ledamöter inte skall avgå samtidigt. Varje styrelsemedlem har rätt att avgå – med omedelbar verkan – från styrelsen när hon/han själv begär så.

Styrelsen ska registreras hos Bolagsverket och när det sker någon förändring i styrelsen skall även detta anmälas till Bolagsverket genom en ändringsanmälan.

Vem kan väljas?

Alla medlemmar är valbara,  bara man är myndig och inte i konkurs.  Även en medlems make/maka eller sambo kan väljas till styrelsen, även om denne inte formellt är medlem. Inget formellt hindrar att bägge är med samtidigt.

Vem ansvarar för besluten?

Tänk på att hela styrelsen är ansvarig även om vissa funktioner innehas av en särskild person (inom styrelsen delar man in sig i rollerna ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ordinarie ledamöter). Som styrelsemedlem kommer du få sätta dig in i de regler och lagar som verksamheten omfattas av. Vid styrelsebeslut förs ordentliga protokoll som sparas. Den ledamot som inte håller med vid ett visst beslut ska se till att en reservation finns med i protokollet, för senare ansvarsfrihet.

Se gärna till att du har läst igenom föreningens stadgar så att du är bekant med dem.

Första mötet

Som ny styrelseledamot deltar man vid ett första konstituerande möte, oftast direkt efter den ordinarie föreningsstämman där styrelsen väljs. De olika rollerna i styrelsen, till exempel ordförande, sekreterare och kassör, väljer styrelsen själv vid det mötet.

Du som vill anmäla intresse för att vara med i styrelsen gör det enklast på solregnet.se/solregnet/valberedning

Vi ses på stämman!