Bo i bostadsrätt

Här fyller vi löpande på information om vad som gäller för dig som bor i bostadsrätt. Tipsa oss gärna om vad du vill veta mer om.

Du är delägare

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där alla som är medlemmar samtidigt är delägare av föreningens totala tillgångar, fastigheter mm och delansvarig för alla kostnader som uppstår. Medlemmarna delar solidariskt på föreningens driftkostnaden och varje bostadsrättinnehavare ansvarar för drift och underhåll av sin lägenhet.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en speciell typ av en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus.

En vanlig missuppfattning är att man äger lägenheten när man har köpt den, men det är ett missförstånd. Man äger rätten att bo i lägenheten. I ägandet av bostadsrätten ingår vissa förpliktelser: bland annat att underhålla lägenheten.

Medlemmarna styr

Medlemmarna styr föreningen demokratiskt genom föreningsstämma även kallad årsmöte. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman måste anta stadgar, utse styrelse och revisor. Stämma skall hållas minst en gång per år, före maj månads utgång.

Om underhåll

Föreningen ansvarar normalt endast för underhållet av föreningens hus och mark. Det inre underhållet av lägenheter och den mark som upplåtits tillsammans med lägenheten, ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Detta är en stor skillnad jämfört med ett hyresförhållande där hyresvärden även ansvarar för det inre underhållet.

Att vara medlem

Föreningen och dess medlemmar är ställd under vissa regler som regeringen har bestämt, Bostadsrättslagen samt Lagen om Ekonomisk förening, och de stadgar som medlemmarna har bestämt och som har fastställts av föreningsstämman. Stadgarna reglerar verksamheten mer i detalj.

Ordningsregler

Det finns också ”Allmänna ordningsregler”, som också är fastställda av föreningen. Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljö med hänsyn till grannar och föreningen. Ibland kan dessa ordningsregler tyckas petiga. Sunt förnuft borde räcka men det är bra att ordningsreglerna finns nedskrivna.

Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgarna.
OBS! Ordningsreglerna gäller även för de som besöker lägenheten.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du kan tvingas att flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.

Rättigheter och skyldigheter

Medlemmen ansvarar själv för lägenheten och tillsammans med de andra i föreningen för fastigheten.

Du ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.  Föreningen ansvarar dock för stamledningar, för avlopp, värme, elektricitet, och vatten. Föreningen ansvarar också för underhåll av huset och dess allmänna utrymmen. Man kan säga att färeningens ansvar normalt slutar vid dörren. Kom ihåg att du är en del av föreningen.

Underhållsskyldigheten och kravet på gott skick

Din underhållsskyldighet som bostadsrättsinnehavare består av att du ska göra de reparationer som behövs och stå för kostnaderna för dessa reparationer. Dessutom ska du på egen bekostnad se till att lägenheten målas, tapetseras och repareras så att lägenheten hålls i ett gott skick. Du ska åtgärda de skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadorna uppkommit genom ditt eget vållande eller på annat sätt t.ex. genom en olyckshändelse eller genom vållande av någon utomstående.

Inre reparationer och förbättringar

Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. Det gäller exempelvis kylskåp, spis och andra vitvaror, golv, väggar och tak, fönster och dörrar.

Inga stora förändringar

Du får inte göra stora förändringar i lägenheten, till exempel ombyggnation, utan tillstånd från styrelsen. Det är inte heller tillåtet att på eget bevåg riva eller flytta väggar eller göra andra mera ingripande förändringar utan tillstånd. Ãven förändring av balkong och byggande av uteplats kräver tillstånd.

Vatten- och brandskada

Vad som händer inuti lägenheten ansvarar bostadsrättshavare för, såvida inte felet eller skadan beror på något som föreningen har ansvar för. Som bostadsrättshavare kan du dock bli ansvarig för reparationer på grund av brand- eller vattenskada om skadan uppkommit genom ditt vållande eller av någon som hör till ditt hushåll eller är inneboende hos dig. Även om entreprenörer eller någon annan som arbetar för din räkning orsakar skadan. När det gäller brandskador blir du ansvarig endast om du brustit i den tillsyn som du borde ha iakttagit.

Hemförsäkring

En hemförsäkring skall du alltid ha för att skydda dig mot skador, inbrott eller annan katastrof, ditt försäkringsbolag hjälper dig.

Bostadsrättstillägg

Du bör också komplettera din hemförsäkring med en särskild ”Bostadstillägg” för att täcka eventuella skador på fastigheten som du kan bli skyldig att ersätta föreningen för. Tala med ditt försäkringsbolag.

Sundhet, ordning och skick

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som i lagen kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

Störande ljud

En boende som vid upprepade tillfällen stör sina grannar kan bli vräkt från sin bostadsrätt enligt bestämmelsen om störande ljud. Det kan till exempel gälla ljud från radio, stereo och TV-apparater, oväsen i lägenheten och trappuppgång, onormalt musicerande med mera.

Ohyra

Du ansvarar för att ohyra inte kommer in i lägenheten. Med ohyra menas bland annat vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar, mjölbaggar, råttor, ormar och andra djur som kan sprida olägenhet i fastigheten.

Att rusta upp sin lägenhet

Observera att om du planerar att göra om i din lägenhet måste du alltid ladda ner och fylla i Ansökan om tillstånd för renovering från vårt Blankettarkiv. Detta för att föreningen ska kunna säkerställa att alla renoveringar görs på ett fackmannamässigt sätt.