Stadgar

Föreningens stadgar kan ses som en intern lag som gäller för föreningen och dess medlemmar. Mycket är direkt kopierat från bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Detta för att medlemmarna skall finna alla regler på ett ställe och inte behöva förutom stadgarna, kunna gällande lagstiftning för att veta vilka regler som gäller för det dagliga arbetet i föreningen.

De flesta bostadsrättsföreningar har stadgar som bygger på de standardstadgar som utarbetats av HSB, Riksbyggen eller SBC. Vi har försökt ta de bästa bitarna från alla på marknaden förekommande standardstadgar.

Har du förslag på ändringar av stadgarna?

Ändringar av stadgar måste godkännas på två föreningsstämmor för att bli giltiga.
Normal process är att styrelsen hanterar förslag på ändringar och sammanställer vid behov förslag på ändringar till stämman.

Därefter skickar styrelsen ut de justerade stadgarna i god tid, med en förfrågan till alla medlemmar att skicka in sina förlsg på justeringar till styrelsen så att styrelsen kan sammanställa dessa innan stämman.

Därefter kallar styrelsen till en stämma (inte informationsmöte), så att beslut därmed kan tas på den första av två stämmor.
Drygt en vecka innan den utannonserade stämman skickar styrelsen ut en sammanställning av alla ändringsförslag till medlemmarna.

Lagar och förordningar

Reglerna för bostadsrätt och bostadsrättsförening regleras i första hand i

Skulle det vara så att föreningens stadgar strider mot någon av bestämmelserna i dessa eller andra lagar så gäller lagen.