Motioner

Alla medlemmar kan lämna in motioner.

Beståndsdelarna i motionen bör innehålla:

 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om – kort, informativ och tydlig.

 2. Sammanfattning – kort introduktion av problemet samt rekommendation.

 3. Bakgrund med ev. frågeställningar.
  Beskriv problemet och behov av lösning:
  – Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
  – Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  – Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

 4. Bedömning. Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.

 5. Yrkande – Förslag till beslut
  Vad exakt ska beslutas enligt Din rekommendation?
  Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (väldigt viktig punkt). Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
  Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.

 6. Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.

 7. Avsluta med namn och datum.

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 31 januari varje år för att hinnas behandlas till årsstämman.

Varför ska motioner lämnas in så lång tid innan föreningsstämman? Eftersom motioner och andra ämnen som ska behandlas på föreningsstämman ska vara med i kallelsen till stämman, måste motioner lämnas in i god tid innan så att styrelsen kan behandla och få med dessa i kallelsen. 

Det finns ingenting som hindrar att man lämnar in motioner när som under året, men de tas upp först på föreningsstämman (om inkommen innan 31 jan enligt ovan, annars behandlas den till nästkommande årsstämma). Dock kan styrelsen behandla motioner innan och ge information tillbaka till den som lämnat in motionen.