Bostadsrättsord

Andelshus, andelslägenhet
Uttryck som ibland används för att beskriva de gamla bostadsföreningarna. Används också för att beskriva fastigheter där de som bor i huset äger en procentuell andel av fastigheten och har lagfart på den andelen.

Oäkta bostadsföretag
Se näringsbostadsrätt.

Pantsättning
Att lämna egendom (bostadsrätt) som pant till säkerhet för exempelvis lån.

Privatbostadsrätt
Normal bostadsrättsförening som skattar får inkomster enligt schablon.

Reavinstbeskattning
Beskattning av den kapitalvinst man gör när man säljer sin bostadsrätt.

Resultaträkning
Finns intagen i årsredovisningen och visar hur föreningens intäkter och kostnader ser ut och om föreningen gått med vinst eller förlust.

Revisor
Väljs av medlemmarna för att granska styrelsens förvaltning och bokföring.

Skattereduktion
Den minskning du får av skatten på grund av räntekostnader, vilket innebär att skatten minskar med 30 procent av räntekostnaden på räntekostnader upp till 100 000 kronor och med 21 procent av räntekostnaden därutöver.

Soliditet
Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan.

Stadgar
Interna regler som varje bostadsrättsförening måste ha. Kompletterar lagen.

Andelstal
Uttryck som brukar användas för att beskriva hur stor procentuell andel man har av föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala

Andrahandsuthyrning
Heter egentligen andrahandsupplåtelse. Att tilläligt helt lämna över dispositionsrätten av sin lägenhet till någon annan. Man behöver inte ta ut hyra för att det skall röra sig om andrahandsuthyrning.

Ansvarsfrihet
På ordinarie föreningsstämma prövas frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet. De kan nekas ansvarsfrihet om de skadat föreningen ekonomiskt och därför bli avkrävda skadestånd.

Avsägelse
Görs av bostadsrättshavare som utan ersättning vill lämna tillbaka sin bostadsrätt till föreningen.

Balansräkning
Finns med i årsredovisningen och visar på föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Bostadsaktiebolag
En äldre form av sammanslutning där man i stället för andel i en ekonomisk förening har aktier i ett bolag som äger fastigheten. Lägenheten är kopplad till ägandet av aktier.

Bostadsförening
En äldre form av förening som framför allt kom till före 1930, det år första bostadsrättslagen kom.

Bostadsrätt
Upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid.

Bostadsrättsavtal
Se upplåtelseavtal.

Bostadsrättsförening
Ekonomisk förening som upplåter bostadsrätt.

Bostadsrättslagen
Lag med regler om bostadsrätt. Den handlar främst om boendet och skall lösas med lagen om ekonomiska föreningar.

Ekonomisk plan
Det dokument som från början av föreningens verksamhet och inför försäljning av de första lägenheterna beskrev den tänkta verksamheten i främst ekonomiska termer. måste finnas upprättad, granskad av intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket innan nya bostadsrätter säljs av föreningen.

Fastighetsmäklare
Yrkeskategori som främst har till uppgift att hitta en köpare åt en uppdragsgivare. Lyder under fastighetsmäklarlagen.

Förhandsavtal
Avtal som främst används vid nyproduktion och som träffas innan man har de ekonomiska villkoren helt klara och således inte kan teckna upplåtelseavtal (bostadsrättsavtal). Avtalet innebär skyldighet för förening och förhandstecknare att teckna upplåtelseavtal.

Förtursrätt
Den rätt hyresgäster har att köpa sitt hus före annan köpare.

Hyresnämnd
Finns på flera orter i Sverige och prövar främst hyrestvister. För bostadsrätter prövar nämnden främst medlemskap, rätten för föreningen att göra ändringar i lägenheten och andrahandsuthyrning.

Hyresrätt
Upplåtelse av nyttjanderätt på begränsad tid.

Stamledning
Ledning för vatten, avlopp, ventilation och el som betjänar mer än en lägenhet.

(Styrelse-) ledamot
Väljs av stämman för att sköta all förvaltning. Styrelsen kan besluta i de flesta frågor utan att fråga medlemmarna.

(Styrelse-) suppleant
Tjänstgör som ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro på styrelsemöte.

Svea hovrätt
Dit kan man överklaga vissa ärenden från alla hyresnämnder i Sverige.

Tredimensionell fastighetsindelning
Uppdelning av fastighet på annat sätt än genom gränsdragning vertikalt.

Upplåtelse
Den handling man gör när bostadsrätt tillskapas första gången vid ombildning och nyproduktion, se även upplåtelseavtal.

Upplåtelseavgift
Extra kapitalinsats som kan begäras av förening då exempelvis en hyresrätt konverteras till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna var tvungna att betala. Kan sägas vara mellanskillnaden mellan marknadspris och insats.

Upplåtelseavtal
Det avtal som ingås mellan förening och köpare då en bostadsrätt tillskapas och köps första gången.

Uppskov
Anstånd med att betala skatt på vinsten vid försäljning av en bostadsrätt.

Utdrag ur lägenhetsförteckning
En avskrift av lägenhetsförteckningen för en lägenhet som visar vem som är ägare och vilka pantsättningar som finns.

Vattenledningsskada
Skada som inträffar i ledning som står under tryck, dvs kall- och varmvattenledning. Särskilda regler gäller för föreningens skyldighet att reparera skadan och eventuella följdskador.

Årsavgift
Den avgift som en bostadsrättshavare betalar till föreningen för att täcka föreningens olika kostnader. Avgiften betalas vanligtvis uppdelad per månad.

Årsstämma
Det årliga möte varje förening måste ha för att ta stälning till det gångna räkenskapsåret. På mötet behandlas och godkänns räkenskaperna, beslutas om ansvarsfrihet, genomförs olika val samt fattas beslut över olika förslag.

Ägarlägenhet
Lägenhet som man äger fysiskt och som är fast egendom. Ãr ej tillåten i Sverige.

Äkta bostadsföretag
Se privatbostadsföretag.

Inre reparationsfond
Pengar som finns innestående hos föreningen för att användas till underhåll av lägenheten.

Inre underhåll
Den skyldighet som en bostadsrättshavare har att sköta underhållet av sin lägenhet.

Insats
Den kapitalinsats den första ägaren till en bostadsrätt gjorde när bostadsrätten var ny och skulle köpas för första gången.

Insatshöjning
Beslut på föreningsstämma att medlemmarna ska skjuta till mer pengar. Se kapitaltillskott.

Intyg
Det dokument som en intygsgivare (se nedan) upprättar som bevis för att man granskat den ekonomiska planen i samband med ombildning och nyproduktion.

Intygsgivare
Av Boverket behörig person att granska ekonomiska planer och avge ett intyg över granskningen.

Kapitaltillskott
Inbetalning av mer insatser för att föreningen ska kunna avbetala på lån eller reparera huset. Kan ocksà vara del av de amorteringar som föreningen gjort under den tid man ägt bostadsrätten. Tillskottet kan i allmänhet användas får att minska reavinstskatten. Se insatshöjning.

Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen)
Eftersom bostadsrättsföreningar är ekonomiska föreningar lyder de också under denna lag. Här behandlas främst företagsfrågor som styrelse, stä¤mma och revisorer.

Likviditet
Mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i framför allt kassan, på bank och postgiro.

Lägenhetsförteckning
Ett register som varje bostadsrättsförening har skyldighet att föra. Det enda ställe där bostadsrätten finns registrerad. I registret noteras ägare och pantsättningar av bostadsrätter.

Medrevisor (minoritetsrevisor)
Går in som revisor tillsammans med den andra revisorn. Utses på stämma av en minoritet av medlemmarna.

Motion
Förslag som medlemmar vill att den årliga föreningsstämman skall besluta om.

Näringsbostadsrätt
Skattemässig term som syftar på bostadsrättsförening som exempelvis har för mycket intäkter från lokaler eller har för många juridiska personer som medlemmar. Kallades tidigare för oäkta bostadsföretag. Ãven näringsbostadsrätt är riktig bostadsrättsförening.

Ordförande
Varje styrelse måste ha en ordförande som främste företrädare för föreningen. Denne utses vanligtvis av styrelsen.